Aktuální nabídka  |  Kdo jsme?  |  Co nabízíme?  |  Co jsou to exercicie?  |  Ignaciánská meditace  |  Struktura exercicií  |  Odkazy
Exercicie.cz - Cesta vzhůru vede přes vlastní nitro

Co nabízíme

Uspořádat svůj život

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na rozlišování vlastního místa ve světě. Předpokladem je znalost základních principů exercicií (tj. nemělo by jít o první exercicie v životě), počet účastníků je omezen, při přihlašování je nutno zmínit motivaci k účasti na kurzu. Nedílnou součástí je i individuální doprovázení.

Ignaciánský víkend

Víkendová duchovní obnova založená na meditaci nad biblickými texty. Individuální doprovázení. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi.

Duchovní víkend

Krátká víkendová duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít víkend v tichu a v meditaci. Kurz je určen především pro nově pokřtěné a biřmované. Slouží jako úvod do vnitřní modlitby a jako „ochutnávka“ různých technik křesťanské meditace.

Kontemplativní exercicie

Nejedná se o ignaciánské exercicie v úzkém smyslu slova, proto podmínkou účasti není předchozí absolvování prvního či druhého týdne ignaciánských exercicií, ačkoliv zkušenost s nimi rozhodně není na škodu. Kontemplativní exercicie se snaží uvést člověka do vnitřního ticha a schopnosti naslouchání Božímu hlasu v jeho bezprostřednosti (tedy nikoliv prostřednictvím textů Písma). Důraz je proto kladen na přísné zachovávání silentia (mlčení) po celou dobu a velkodušné odevzdání doby exercicií Bohu. Doporučujeme nebrat si žádnou knížku na čtení. Vzhledem k tomu, že mobilní telefony by měly zůstat po celou dobu vypnuty, je dobré oznámit tuto skutečnost svým blízkým, zákazníkům, klientům apod. Dalšími podmínkami účasti je absolvování celého kurzu (není možné přijet jenom na určitou část) a také absence duševní choroby.

Kontemplativní víkend

Jde o praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kteří se dosud neúčastnili exercicií či nemají zkušenost s meditací v tichu, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a místo, kde by dříve nabyté teoretické či praktické vědomosti uvedli do své modlitební praxe.

Exercicie s žalmy

Jsou určeny jak naprostým začátečníkům, tak pokročilejším uživatelům breviáře. Podnětem k meditaci zde budou žalmy, předpokládá se ticho, individuální doprovázení, liturgie ranních a večerních chval.

Filmové exercicie

Ignaciánská exercicie, kde hlavním impulzem k meditaci jsou filmy. Vhodný film základní dynamiku exercicií podpoří nebo dokonce přímo zesílí. Někdy se stane, že se na plátně setkáváme se scénami jakoby z vlastního života, na které jsme ovšem už dávno zapomněli. Jindy se film stává přímo klíčem k dosud neprobádaným komnatám našeho vlastního nitra. Obrazy se mohou vrýt hluboko do duše, mohou být někdy daleko účinnější než slovo. Obraz může zapůsobit i očistně. To všechno tedy naznačuje, že film může být velmi vhodným prostředkem k dosažení cíle exercicií, tedy pomoci v přerodu k novému, plnějšímu životu.

Kreativní exercicie

Tento kurz není určen jen pro profesionální umělce, ale pro každého, komu není cizí zapojení kreativity k sebevyjádření a modlitbě. Vedle podnětů k meditaci mají účastníci možnost využít výtvarných potřeb, které jsou volně k dispozici. Součástí exercicií je také bibliodrama a individuální doprovázení.

Úvod do meditace Sádhana

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne.

Víkend v tichu

Jde o kurz meditace pro ty, kteří se neidentifikují s žádnou náboženskou institucí, ale přesto mají zájem o spirituální zkušenost pod vedením zkušeného lektora.

Mezi duší a Duchem

Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (např. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky.

Duchovní cvičení uprostřed všedního dne

Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní kláštera, a přesto by chtěli právě během postního času prohloubit vlastní modlitbu. Probíhají při zachování našeho běžného pracovního nebo studijního rytmu dne a v našem přirozeném prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne jsou vymezeny pouze časově (na šest postních týdnů), nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. způsob práce je stanoven dohodou s doprovázejícím. Po vstupní domluvě s konkrétním doprovázejícím o zásadách exercicií je exercitant vybaven podněty k meditaci na několik následujících dní, tj. (sleduje se přitom schéma ignaciánských exercicií). S doprovázejícím se domluví i na pravidelnosti meditací a čase setkávání, a to tak, aby přitom bylo možné zvládat běžné denní povinnosti. Do exercicií však má smysl vstupovat jen tehdy, pokud jsem schopen si najít každý den čas k meditaci.

Ekumenické exercicie

Ignaciánská duchovní cvičení pro členy nekatolických církví. Základem k meditaci jsou biblické texty. Nechybí mlčení a individuální doprovázení.

Chorální exercicie

Jsou určeny jak naprostým začátečníkům, tak pokročilejším uživatelům breviáře. Podnětem k meditaci zde budou žalmy, předpokládá se ticho, individuální doprovázení, liturgie ranních a večerních chval.

Hudební exercicie

Meditace nad hudebními skladbami založené na principech ignaciánských exercicií. Nepředpokládají se žádné diskuze či přednášky, exercicie se konají v mlčení a s individuálním doprovázením.

Meditovat vesmír

Galileo byl přesvědčen, že Bůh napsal knihu přírody matematickým jazykem. Východiskem je krása stvoření a jeho poznatelnost. Duchovními cvičeními určenými zejména pro technicky, matematicky a přírodovědecky zaměřené účastníky doprovází jezuitský astrofyzik Pavel Gábor z Vatikánské observatoře. Každý den jsou nabídnuty dvě přednášky s náměty k rozjímání a bohoslužba. Nechybí ani příležitost k osobnímu rozhovoru s doprovázejícím.

Dívat se na sebe v Božím světle

Duchovní obnova zaměřená na sebepoznání a hledání „svého místa ve světě“. Pokud neznáme sami sebe, nedokážeme ovládat své myšlenky, své jednání a tedy ani své celoživotní směřování. Lehko se můžeme stát loutkami svých sklonů, skrytých strachů, vášní, nerealistických snů, předsudků apod. I zde platí: Jedině pravda nás osvobodí. Na sebe se ovšem musíme dívat v Božím světle.

Najít správný směr

Individuálně vedená ignaciánská duchovní cvičení v jezuitském exercičním domě v Kolíně, především pro studenty, ale nejen pro ně. Během kurzu je zachováváno silentium. Duchovní cvičení jsou určeny těm, kteří touží lépe poznat sebe a Boží působení ve svém životě. Mohou se také stát školou modlitby a příležitostí se naučit rozlišovat lepší od dobrého a tak se správně rozhodovat v důležitých životních situacích, objevit své životní povolání, nebo prohloubit a oživit náboženskou zkušenost.

COPYRIGHT © 2011 ČESKÁ PROVINCIE TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA :: DESIGN LUCIE SLATINSKÁ :: WEBMASTER PAVEL BRESTOVSKÝ